BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Gardasho Tazilkree
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 3 March 2005
Pages: 117
PDF File Size: 8.98 Mb
ePub File Size: 12.63 Mb
ISBN: 583-6-38029-972-7
Downloads: 41766
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulugrel

Razumije se da prani krecemo ka teznji da se pri eksploataciji 4 kotlovskog postrojenja procesi sagorijevanja desavaju uz minimalno potrebnu kolicinu, jer svako povecanje istog dovodi do povecanja izlaznog gubitka u7koji predstavlja gubitke vezane za entalpiju dimnih plinova na izlazu iz kotla.

Energija dovedena gorivom u loziste koja se iskoristi u kotlu je toplota koju prima prijemnik toplote i koju sa sobom odnosi iz kotla. Parnim kotlovima sa malom vodenom zapreminom pripadaju one konstrukcije kod kojih mjesavina vode i pare struji kroz cijevne sistema razlicitih konstrukcija.

Prenos toplote je neprekidan.

Please help us to share our service with your friends. Produkti sagorijevanja smanjuju koncentraciju zapaljivih gasova u smjesi, ali znatno povecavaju njenu temperaturu, sto dovodi do intenzifikovanja gasifikacije u gornjim slojevima i do povecanja koncentracije zapaljivih gasova, zbog cega se paljenje smjese vrsi u sloju. Obzirom na konstrukciju i nacin ugradnje, pregrijac pare moze biti viseci, lezeci i spiralni. Zidovi, brodsoi visoke temperature, moraju da budu debeli i sastavljeni od vise slojeva razlicitih vatrootpornih materijala sto povecava investicione troskove.

Potpuno sagorijevanje moze nastati samo uz dovoljno prisustvo vazduha, odnosno kiseonika.

Muris Begić Parni Kotlovi II – Free Download PDF

Za vrijeme prolaska kroz konvektivni isparivac, produkti sagorijevanja se hlade sa temperature na ulazu do temperature na izlazu iz konvektivnog isparivaca i pri tom sa ogrevnom povrsinom, odnosno prijemnikom toplote izmijenjuju: Gubitak u8 se javlja zbog toga sto vanjska oplata kotla ima visu temperaturu od okoline i zbog toga dolazi do prelaza toplote sa povrsine kotla na okolinu. Pri izgaranju u sloju ovaj je gubitak znacajan, dok pri sagorijevanju u letu ima nize vrijednosti.

  CODUL OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2011 PDF

Temperatura gasova na izlazu iz lozista mora da bude nekoliko desetina stepeni niza od temperature omeksavanja pepela.

Kotlovi se mogu podijeliti i prema zapremini vode koju sadrze,odnosno jedinicu kapaciteta ili grijne povrsine, na dvije velike grupe: U zoni koja se nalazi ispod svjezeg goriva 2 dolazi do izdvajanja volatila i paljenja sloja. Najpovoljnija je varijanta slika kotlofi. Cvrsta goriva mogu brodxki sagorijevanju u nepokretnom sloju, lebdecom fluidizovanom sloju, u letu i vrtlogu, sto zavisi od velicine kotla i niza drugih okolnosti vezanih za njihov kvalitet.

Izraz za racunanje donje toplote moci je: Na kvalitet procesa sagorijevanja znato utice broj i polozaj gorionika.

Udio pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja Udio suhih komponenti u produktima sagorijevanja racunamo kao: Vrijeme zadrzavanja cestica u lozistu iznosi 10 do 20 sekundi.

Sa strane predajnika toplote, dimni gasovi u lozistu hlade se sa teoretske temperature u lozistu do temperature na izlazu iz lozista, tako da je bilans energije lozista: Prvi uticajni parametar je sortiman goriva — za sitniji ugalj velicina propada je veca, a time i gubitak.

Spaljivanje sljake u sloju uslovljava racionalno oblikovanje lozista koje najcesce ima oblik kao sto je to prikazano na slici 2.

Ostwaldov trougao sagorijevanja 2. Najcesce se primjenjuju iduci obrasci: Industrijski kotlovi sluze za snadbijevanje raznih industrijskih tehnoloskih procesa parom, a cesto i za proizvodnju elektricne energije posredstvom turbina sa protivpritiskom ili kondenzacionih turbina sa oduzimanjem pare.

Koeficijent konvekcije broodski strani zraka Prva provjera Provjeru vrsimo na osnovu jednakosti: Polazeci od maksimalnog sadrzaja CO2 u produktima sagorijevanja, koji se dobija kao odnos kolicine CO2 i minimalne kolicine suhih produkata sagorijevanja pri potpunom sagorijevanju ugljika, tj.: Lozista za sagorijevanje ugljene prasine u letu Kotlovske gubitke usvajamo iz tabele 4.

S druge stranetoplota koju primi prijemnik toplote jednaka je razlici entalpija prijemnika toplote prije ulaza i nakon izlaza iz kotla. Konkretno, za bilans energije moze se reci da je zadovoljen, ako je energija dovedena gorivom u loziste jednaka energiji koju je prijemnik toplote sa sobom iznio iz kotla uvecanoj ktlovi energiju kojom je trebalo nadomjestiti kotlovske gubitke.

  DALDINIA CONCENTRICA PDF

Koncepcije ekranskih zidova losista a Teski ozid, b Laki ozid, c Skin casing, d Membranski zid 1. Protocne parne kotlove Kod kotlova prve grupe, cirkulacija mjesavina vode i pare u isparivackom sistemu vrsi se na racun napora stvorenog kao posljedica razlike gustina radnog fluida u spusnim i podiznim cijevima, visinske razlike i sile kotovi, dakle prirodnim putem.

Škotski kotao

Pri sagorijevanju se razvija toplota, gasovi i vodena para. Gubitak u8 po definiciji je odnos toplote koja sa vanjske povrsine kotla prelazi na okolinu i ukupno dovedene energije kotla. Prema definiciji, ovdje gubitak predstavlja energija koju sa sobom odnosi sljaka na izlazu iz lozista podijeljena energijom dovedenom kotlu, tj.: Parni kotao sa jednim bubnjem i sagorijevanjem u letu 5 1.

Koristi od zagrijaca su: Ploce su debljine od oko 3mm, a sirina kanala iznosi 25mm. Brzina sagorijevanja goriva se povecava odrzavanjem vise temperature u lozistu, ravnomjernijom mjesavinom goriva i vazduha, upotrebom sitnijeg i rastresitijeg goriva, kao i vecim sadrzajem vodonika u gorivu. UVOD Parni,vrelovodni i drugi koltovi su po svojoj koncepciji, namjeni, velicini, parametrima i nizu drugih karakteristika tako razliciti da se mogu klasifikovati na mnogo nacina.

Brodski parni kotlovi – Milivoj Jurjević – Google Books

Na vrhu sloja nalazi se svjeze nabaceni ugalj 1 koji se susi i zagrijava. Cijev su zavarene za kolektore. Ovakvim rjesenjima se pristupa uglavnom u slucajevima kada zbog konstruktivnih, smjestajnih i ostalih uslova nije moguce uspostaviti prirodnu cirkulaciju u isparivackom sistemu. Forsiranje lozista ima isti uticaj na gubitak i kod sagorijevanja u sloju i u letu, jer ga povecava. Regenerativni zagrijac zraka sastoji se od bubnja izdijeljenog u sekcije.

Razlika ove dvije toplotne moci predstavlja latentnu toplotu isparavanja koja iznosi: Isparivac podizne cijevi kod prirodne cirkulacije6. Maksimalni sadrzaj CO racunamo: Kotlovo sljedecoj zoni 3 vrsi se sagorijevanje fiksnog ugljenika, to jest, goriva iz kojeg su se izdvojili volatili.

Gorivo i sorbent ,otlovi uvode u loziste iznad ili ispod fluidiziranog sloja.