DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Fezuru Zolosho
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 9 April 2008
Pages: 223
PDF File Size: 16.35 Mb
ePub File Size: 5.26 Mb
ISBN: 974-3-73849-403-9
Downloads: 46643
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikokasa

Este permis numai minorilor. In ce priveste mostenitorii rezervatari ei pot fi exheredati numai in in limitele cotitatii disponibile, pe cind mostenitorii nerezervatari pot fi exheredati fara nici o limita. Un astfel de testament, cind mai multe persoane testeaza una in favoarea sucesiuni A se vedea, Alexandru Bacaci, loc. Din cele de mai sus rezulta ca pentru a opera dreptul de acrescamint trebuie sa fie indeplinite mai mute cocnditii si anume: Asa cum rezulta din text numai mostenitorul major poate fi declarat nedemn pentru aceasta fapta nu si cel succesiini.

De aici rezulta o serie de consecinte atit in ce priveste actul de instrainare cit si in ce priveste legatul ce astfel se revoca. Partea din mostenire care i s-ar fi cuvenit nedemnului va reveni comostenitorilor legali subsecveenti, iar in cazul in care nedemnul era mostenitor rezervatar, si legatarilor sau donatarilor ale caror liberalitati ar fi putut fi supuse reductiunii la cererea acestui mostenitor.

Intrucit Codul civil nu prevede nici o dispozitie prin care s-ar reglementa modul de dovedire al conceptiei copilului la momentul deschiderii succesiunii se apeleaza la prevederile art.

Odata cu aparitia Legii nr. Dreptul statului asupra mostenirii vacante se intemeiza pe prevederile art.

Legatul pur si simplu. Ascendentii ordinari sunt chemati evident la mostenire numai in ipoteza in care nu exista mostenitori din clasele de mostenitori superioare. Definitia este in realitate corecta caci legiuitorul precizeaza expres ca in acest caz testatorul lasa universalitatea bunurilor la unul dar aceasta este numai o ipoteza sau la mai multi legatari ceea ce acrediteaza din capul locului ideia vocatiei la universalitate iar nu neaparata primirea efectiva a acesteia, de vreme ce in cea de a doua ipoteza se accepta existenta mai multori legatari universali care urmeaza sa imparta intre ei emolumentul succesoral.

  HAYKIN VAN VEEN PDF

dan chirica succesiuni pdf to word – PDF Files

Dupa cum rezulta din text pentru ca legatul sa devina caduc, incapacitatea legatarului trebuie sa survina dupa deschiderea mostenirii, dar inainte de predarea legatului. Reprezentarea va avea loc in aceasta ipoteza succesiini locul este util in ce priveste rezerva succesorala de care decujus nu-l poate priva pe descendentul sau reprezentat.

Unele din ele, s-a specificat 13, pot fi culese de catre sotul supravietuitor intrucit ar fi fost afectate gospodariei casnice. Legiuitorul a reglementat insa si o forma simplificata la care depunatorii pot recurge, denumita clauza testamentara, sau dispozitie sucxesiuni. In doctrina si practica judiciara s-a discutat mult despre soarta unor asa zise procedee, care formal nu indeplinesc toate conditiile substitutiei fideicomisare, dar care, s-a considerat, urmaresc acelasi scop. Trasmisiunea succesorala este o transmisiune universala.

In prezent Codul civil nu precizeaza care este locul deschiderii succesiunii, dar el rezulta din prevederile art. Exheredarea este directa atunci cind testatorul inlatura de la mostenire in mod expres pe unul sau pe mai multi mostenitori legali. Evident ca in cazul in care exista mostenitori 63 rezervatari exheredarea nu poate fi decit partiala, caci priveste numai cotitatea disponibila, iar nu si rezerva. Apoi, data fiind simplitatea formei sale, nu necesita cheltuieli pentru intocmirea sa.

Asadar, cetateanul roman aflat in strainatate va putea testa in forma olografa dupa legea romana, chiar daca legea straina nu prevede fan forma testamentara, prin exceptie de la regula locus regit actum.

Ea are, asadar, un caracte relativ, neputind fi chriica si la alte mosteniri; e faptele trebuie sa fie savirsite cu vinovatie, care trebuie dovedita in conditiile legii. Exista argumente si de natura sigurantei circuitului civil, caci drepturile de aceasta natura, care formeaza obiectul unor acte juridice sunt eventuale, succesiuni incerte, cel putin din punct succfsiuni vedere valoric.

Drept Civil. Succesiuni – Free Download PDF

In primul rind, in functie de data redactarii testamentului se poate verifica daca testatorul avea capacitatea de a testa. Caracterele juridice pe care le-am analizat ca fiind ale testamentului privesc de fapt, asa cum am aratat si cu acel prilej, legatul. Deosebirea de revocare rezida in aceea ca nu este legata de manifestarea de vointa a testatorului, ca in cazul revocarii voluntare, dar si de vreo culpa din partea legatarului, cum este cazul revocarii judecatoresti.

  GOLDBERGER INTRODUCTORY ECONOMETRICS PDF

Astfel atunci cind scriitura straina nu are legatura cu continutul testamentului iar adausurile nu fac ccorp comun cu acesta testamentul va fi valabil ca testament olograf intrucit nu exista indicii ca s-a adus astfel vreo atingere libertatii de vointa chiruca testaorului, indiferent ca acesta cunoscut sau nu existenta scriiturii straine.

Codul civil insa, dupa modelul francez, le-a interzis in mod expres. Distrugerea voluntara a testamentului de catre testator Pe linga succesiunni doua cazuri prevazute in mod expres de catre legiuitor art. Cit priveste imparteala mostenirii intre colateralii privilegiati regula generala instituita de altfel de art. Revocarea este considerata tacita atunci cind testatorul nu o declara in mod expres dar vointa sa revocatorie rezulta fara echivoc din acte sau fapte juridice savirsite de el sau cunoscute numai de acesta.

Cu toate acestea, asa cum vom vedea in cele ce urmeaza uneori consecintele nedemnitatii se rasfring si asupra mostenitorilor nedemnului si chiar asupra unor terte persoane care au contractat cu nedemnul; d sanctiunea intervine numai in cazul in care faptele au fost savirsite fata de cel 8 A se vedea, D.

Pe linga chiica drepturi, la care ne-am referit ean sus, art. Regula xhirica aceasta privinta este aceea potrivit careia de legatele ineficace, fie datorita nulitatii, fie revocarii sau caducitatii, profita mostenitorii legali sau testamentari ale caror drepturi succesorale ar fi fost micsorate sau inlaturate prin existenta acelor legate.

Clasa a III-a de mostenitori ascendentii ordinari In aceasta clasa se cuprind ascendentii mai indepartati in grad decit parintii defunctului, cum sunt bunicii, strabunicii acestuia etc.

Drept Civil. Succesiuni

Intrucit din dispozitiile art. Pactele asupra succesiunilor viitoare sunt lovite de nulitate absoluta, sanctiune ce poate fi invocata de orice persoana interesata.

Captatia consta in folosirea unor manopere dolosive si mijloace frauduloase in scopul de a cistiga increderea dispunatorului pentru a-i capta buna credinta si a-l determina sa o gratifice prin succeeiuni, fie pe sine sau pe o terta persoana.