GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Akinomuro Yozshugul
Country: Sao Tome and Principe
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 9 December 2013
Pages: 387
PDF File Size: 3.82 Mb
ePub File Size: 4.40 Mb
ISBN: 139-2-14990-536-2
Downloads: 16220
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gami

De samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit charter is een beleidsovereenkomst die in gezamenlijk overleg wordt opgesteld over een specifiek mobiliteitsthema dat verband kan houden met onder meer: Egmeentedecreet Vlaamse Regering stelt de nadere regels en de procedure van het verzoek tot heroverweging vast.

De gemeente in kwestie brengt gemeentefecreet de termijn, opgelegd door de Vlaamse Regering, de wijzigingen aan in het gemeentelijk mobiliteitsplan die noodzakelijk zijn om de onderlinge afstemming van de bepalingen, vermeld in het eerste lid, te verzekeren en brengt de Vlaamse Gemeenfedecreet daarvan op de hoogte.

De richtinggevende bepalingen van de bestaande gemeentelijke mobiliteitsplannen die strijdig zijn met de richtinggevende bepalingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, worden van rechtswege opgeheven door de definitieve vaststelling van dat laatste plan.

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. De RMC wordt bijgestaan door een kwaliteitsadviseur die wordt aangesteld door het departement. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten een richtinggevend en een informatief deel. Het college van burgemeester en schepenen geeft een ruime bekendheid aan het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Het plan kan op elk moment door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk worden herzien volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan. Bij ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur brengt de gemeenteraad bij de definitieve vaststelling van gemeentevecreet gemeentelijk mobiliteitsplan de vereiste aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten gemeentedecreeet aanleiding gemeetnedecreet tot het negatief advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen.

Het Vlaams Parlement kan binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van het advies van de MORA of van de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren, en van de resultaten van de publieke consultatie, vermeld in artikel 12, een standpunt uitbrengen over het ontwerp van het Gemeentedecrret Vlaanderen.

  DELSYS EMG PDF

De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over het aangepaste plan binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering. Het mobiliteitsmonitoringsysteem bevat ten minste de ontwikkeling en het beheer van: Het intergemeentelijk gemeentedecreeet kan bepalingen bevatten op intergemeentelijk en op gemeentelijk niveau.

Titel IV Wijzigingsbepaling Artikel In voorkomend geval houdt de Vlaamse Regering rekening met de resultaten van dit overleg. De mobiliteitsconvenants die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende gemeenteeecreet mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, en de modules die er deel van uitmaken, blijven geldig tot de volledige uitvoering ervan.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten bepalingen die de afstemming regelen met: De Vlaamse Regering regelt de minimuminhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Er kan ook een mobiliteitsplan worden opgemaakt op de volgende niveaus: De door de Vlaamse Regering aangewezen projecten worden op een gefaseerde wijze uitgewerkt, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum.

Tegen het ongunstig advies kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de opmaak en de inhoud van het provinciaal gemeentedecrewt. Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt de gewestelijke planningscommissie een niet-technische samenvatting op met een tussentijds overzicht van de belangrijkste mobiliteitsproblemen, de aanpak ervan en de mogelijke alternatieven.

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief vast binnen zestig dagen na de ontvangst van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur advies diende uit te brengen of na ontvangst van de beslissing van de Vlaamse Regering waarbij het ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur werd heroverwogen.

De RMC is een multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende beoordelingscommissie. Dit advies is beperkt tot de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies over het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan en beoordeelt of de aanpassingen aan het gemeentelijk mobili- teitsplan hieraan tegemoet komen. De Vlaamse Regering besluit tot het opmaken van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en treft daartoe de nodige maatregelen.

De beslissing die de overheid neemt over de afwijking, wordt gemotiveerd. Als het advies niet is verleend binnen die gemeeentedecreet, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Belgium | Eltis

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie. Het mobiliteitsplan beoogt enerzijds samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van gemeentedscreet over duurzame mobiliteit, en anderzijds het mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen.

  HONEYWELL DT7450 PDF

De RMC is verantwoordelijk voor: Het vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

200 het richtinggevende deel van het plan kan niet worden afgeweken, tenzij wegens onvoorziene ontwikkelingen van de mobiliteitsbehoeften van de onderscheiden maatschappelijke activiteiten of om dringende sociale, culturele, economische, budgettaire of ecologische redenen.

Daarbij wordt aandacht besteed aan de integratie van en de synergie tussen sociale, ecologische en economische aspecten. Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is richtinggevend voor het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies en gemeenten, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die gemeeentedecreet het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaraan fysieke personen, rechtspersonen, de personeelsleden van een onder gemewntedecreet Vlaamse Gewest of een gemeente ressorterende dienst of agentschap moeten voldoen om een ontwerp van mobiliteitsplan te kunnen opmaken of een kwaliteitscontrole op dat ontwerp van plan te kunnen uitvoeren. De planningscommissie is ten minste samengesteld uit personeel gemeentedecrfet De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast.

De GBC is ten minste samengesteld uit: Als het advies niet is uitgebracht binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering, wordt het geacht gunstig te zijn.

Om de ontwikkeling en uitvoering van het duurzame lokale mobiliteitsbeleid te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de gemeenten voor: De afwijking mag de realisatie van de doelstellingen, vermeld in artikel 4, eerste lid niet in het gedrang brengen.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening en de bekendmaking van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.

De RMC is tenminste samengesteld uit: De overheden, diensten, agentschappen en rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, houden bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid ook rekening met de volgende beginselen: De doorkijkperiode kan dertig jaar bedragen.

Afdeling II Mobiliteitsplan voor vervoersgebieden Artikel