HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Dalrajas Mikanris
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 4 October 2004
Pages: 256
PDF File Size: 6.62 Mb
ePub File Size: 19.30 Mb
ISBN: 522-4-80929-141-8
Downloads: 3095
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezijin

De wijzigingen houden o. De punten 3, 5, 8, 9 en 24 zijn nieuw toegevoegd; de punten 2, 4, 12, 18, 22, 30, 31, 33, 36 en 37 zijn o. Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer loonheffingeh stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Voor wat betreft de BTW bestaan voor de ondernemer, tevens inhoudingsplichtige hierna: Het voornemen bestaat om het BUA op dit punt aan te passen. Hieronder worden de faciliteiten eerst in algemene zin beschreven faciliteiten in kort bestek.

Vervolgens hadboek antwoord gegeven op vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld vragen en antwoorden. Het betreffen met name vragen met een beleidsmatig karakter.

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit, voor zover relevant, ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Loonheffiingen kostprijs is mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert. Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg: De belangrijkste voorwaarde is dat de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets.

Deze voorwaarde is voor 0210 betreft vergoede en verstrekte fietsen gewijzigd in een vrijstellingsbedrag.

Kort samengevat geldt het volgende: Voorts is het toegestaan om dit bedrag tot het loon te rekenen in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de fiets ter beschikking is gesteld of zoveel eerder, en tijdsevenredig, als looheffingen werknemer gedurende het desbetreffende jaar uit dienst is getreden.

Als de fietsregeling van toepassing is, kan de werkgever in bepaalde situaties ook nog onbelast de kosten van het openbaar vervoer vergoeden dan wel de vervoersbewijzen daarvoor onbelast aan de werknemer verstrekken zie vraag hierna. Dit geldt ongeacht of de fiets is verstrekt, ter beschikking is gesteld dan wel is vergoed.

Wel moet de werknemer dan loonyeffingen maken van de fiets op meer dan de loonhefcingen van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer.

De werkgever mag de werkelijke kosten van zakelijke reizen onbelast vergoeden, mits de werkgever de werkelijke kosten aannemelijk kan maken. Zakelijke reizen zijn reizen die de werknemer in het kader van de dienstbetrekking maakt en die niet tot het regelmatig woon-werkverkeer behoren.

Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen als hij met toepassing van de fietsregeling een fiets gedeeltelijk belastingvrij wil vergoeden, verstrekken of ter beschikking wil stellen vgl.

Bij de bepaling van het aantal dagen loonheffingdn dat 0,5 en minder naar beneden wordt loonheffinge op hele dagen en meer dan 0,5 naar boven. Dit houdt dus in dat een werkgever, nadat hij voor een werknemer gebruik heeft gemaakt van de fietsregeling, dat kalenderjaar en de eerstvolgende twee kalenderjaren voor de desbetreffende werknemer geen gebruik meer kan maken van de fietsregeling hierna ook wel: Voor het begin van het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt geldt het volgende.

Als een fiets ter beschikking wordt gesteld begint dat tijdvak op het moment van de eerste terbeschikkingstelling van de fiets. Als de aanschafkosten van de fiets gaandeweg handboej vergoed, begint dat tijdvak bij de eerste deelbetaling. Dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt. Zie ook vraag 18 hierna. Ja, zelfstandigen bijvoorbeeld komen niet in handboej, tenzij ze als pseudo-werknemer kwalificeren door middel van opting-in vgl.

De vraag is dan of ze voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de fietsregeling.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

nandboek Een werkgever die er voor kiest om oproepkrachten deel te laten nemen aan de fietsregeling, zal van geval tot geval moeten beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden. Rijwielen met een verbrandingsmotor bijvoorbeeld de snorfiets, de Solex en de Spartamet voldoen niet aan deze definitie.

  CALENDARIO DI FRATE INDOVINO 2013 PDF

Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. Daarbij geldt het volgende. Hierbij rust op de werkgever de plicht om de waarde in het economische verkeer van de fiets vast te stellen. Bij een aangeschafte gebruikte fiets, bedraagt de waarde in het economische verkeer in de regel de aanschafprijs. Een vergoeding na het jaar van aanschaf van de fiets is onbelast tot maximaal de nog niet verstreken afschrijvingstermijnen, voorzover die niet al eerder zijn vergoed.

Afschrijvingstermijnen loonheffingfn op een eerder jaar betrekking hebben kunnen onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk loonheffinben maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten in het latere jaar aan de werknemer te vergoeden. Om praktische redenen is zonder nadere onderbouwing ook het volgende toegestaan. Bij een ter beschikking gestelde fiets is de catalogusprijs van belang.

Is de verkoopprijs hetzelfde als de catalogusprijs? De catalogusprijs is de prijs die de fabrikant in zijn prijslijst vermeldt. De verkoopprijs is de prijs waarvoor de detailhandelaar de fiets aan de consument verkoopt.

De werkgever moet dit bedrag in kolom 3 respectievelijk 4 van de loonstaat boeken van het loontijdvak waarin hij de fiets vergoedt of verstrekt. De eigen bijdrage voor een duurdere verstrekte fiets komt in mindering op de bijtelling, met dien verstande dat de bijtelling niet verder wordt verlaagd dan tot nihil. Het eventuele restant van de bijdrage moet de werknemer via het nettoloon betalen.

Kan een werknemer de aanschafkosten van een fiets voor de inkomstenbelasting in aftrek brengen? Nee, voor een werknemer komen de aanschafkosten van een fiets onder de Wet op de inkomstenbelasting niet voor aftrek in aanmerking. Dus ook niet als de werknemer zelf het meerdere betaalt.

Deze bijtelling mag worden verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer, maar niet verder dan tot nihil. Heeft dit fiscale consequenties voor de werknemer? Dat is afhankelijk van de omstandigheden. In zoverre ontmoet het geen bezwaar dat een terugbetaling in hetzelfde kalenderjaar als waarin het normbedrag tot het loon wordt gerekend, op dat normbedrag in mindering wordt gebracht.

Terugbetalingen na afloop van dat kalenderjaar kunnen niet in mindering worden gebracht op het loon. De vermindering loonheffinngen het normbedrag met de eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden. In bepaalde situaties slecht weer e. Voor hoeveel dagen mag de werkgever dit doen? Ongeacht of de werkgever een fiets verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, mag hij voor minder dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer een loonheffingn geven voor of voorzien in ander vervoer dan vervoer per fiets.

Bij de bepaling van het aantal dagen geldt het volgende: Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van koonheffingen reisafstand woning-werk? Als de werkgever een fiets verstrekt, kan hij daarnaast, voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk, ook een NS- of OV-jaarkaart verstrekken. In dat geval moet wel aannemelijk zijn dat de werknemer de fiets gebruikt voor een deel van de afstand woning-werk, bijvoorbeeld van de woning naar het station en terug hansboek ook vraag c.

Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Als de werkgever een fiets verstrekt met toepassing loonheffingeen de fietsregeling, kan hij afgezien van een situatie als bedoeld in vraag 15 tegelijkertijd niet de fiscale waarderingsnorm toepassen die geldt voor een NS- of OV-jaarkaart. Voor de fietsregeling moet de werknemer gebruik maken van de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het lolnheffingen van woon-werkverkeer.

Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast. Als aannemelijk is dat de werknemer de overige maanden voldoende fietst, kan de handgoek wel voor bijvoorbeeld de wintermaanden een trajectkaart verstrekken voor de afstand woning-werk. Gedurende de periode dat een fiets ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer voor de per fiets afgelegde reisafstand geen olonheffingen op een belastingvrije vergoeding omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever.

De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer hxndboek stimuleren. Dit betekent dat de fietsregeling meebrengt dat de werknemer in beginsel het kalenderjaar en de twee volgende loonheffngen de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt, dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt zie ook de vragen 1, 10 en 13 van dit fietsbesluit.

  30-60 CUADERNO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA PDF

De werkgever moet beoordelen of de fiets in het woon-werkverkeer wordt gebruikt.

Als de werkgever objectief gezien in alle redelijkheid het gebruik van de fiets heeft beoordeeld en van mening is dat de fiets in voldoende mate voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt, zal bij controle geen ander standpunt worden ingenomen. Bij die beoordeling moet de werkgever ook de verwachte lonoheffingen van het fietsgebruik meewegen.

In de gevallen waarin achteraf blijkt dat het fietsgebruik tussentijds eindigt zal de poonheffingen eventueel nader kunnen toetsen of de werkgever de beoordeling objectief gezien wel in redelijkheid heeft uitgevoerd.

Een kritische beoordeling is met loonheffinen van belang als op voorhand verwacht mag worden dat gedurende een kortere periode gebruik handboel worden gemaakt van de fiets.

Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd?

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd. Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt?

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van handbodk stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets loonheffinben de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt?

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt. Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van loonheffingdn woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt?

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt. Wat zijn de fiscale consequenties voor de werknemer? De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling.

De eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden. Vanaf het moment dat de werknemer stopt met fietsen zal de werknemer de fiets niet langer meer gebruiken voor het woon-werkverkeer. De fietsregeling is dan dus niet van toepassing. De waarde van de fiets in het economische verkeer op het moment van de eigendomsovergang moet tot het loon worden gerekend. Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen?

Ja, de werkgever kan onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen. Het rentevoordeel is op grond van artikel 59, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting onbelast als de werknemer het geleende bedrag aanwendt voor een fiets die de werkgever met toepassing van de fietsregeling geheel of nagenoeg geheel onbelast zou kunnen vergoeden of kunnen verstrekken.

Dit betekent tevens dat het rentevoordeel alleen onbelast is als de werknemer de fiets voldoende gebruikt voor het woon-werkverkeer zie vraag 1. Als de werkgever een onbelaste lening verstrekt voor de fiets, kan hij de fiets tegelijkertijd niet ook nog eens belastingvrij vergoeden of verstrekken. Wel kan de werkgever, naast de lening, voor dezelfde fiets ook een onbelaste vergoeding geven waarmee de lening wordt afgelost.

Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least? Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in beide gevallen gelijk.

Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer. Wanneer komt deze werknemer opnieuw in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor een fiets volgens de fietsregeling?